VyavharVadi SamajShashtra [part-1] — 5 Day Jivanvidhya Adhyayan –Madhyasth Darshan — By Surendra Pathak

D1 / E1 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D1 / E2 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D1 / E3 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D1 / E4 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D1 / E5 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D1 / E6 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D1 / E7 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D1 / E8 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D1 / E9 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D1 / E10 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D1 / E11 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D2 / E1 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D2 / E2 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D2 / E3 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D2 / E4 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D2 / E5 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D2 / E6 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D3 / E1 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D3 / E2 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D3 / E3 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D3 / E4 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D3 / E5 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D3 / E6 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D3 / E7 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D4 / E1 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D4 / E2 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D4 / E3 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D4 / E4 – Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D4 / E5 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D5 / E1 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D5 / E2 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D5 / E3 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D5 / E4 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D5 / E5 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D5 / E6 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan

D5 / E6 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan