Parichay Shivir by Suresh Patel, Visnagar(Gujarat)-2015

Parichay Shivir by Suresh Patel | Day 1(Session-1) | Uma Sanskar School (Visnagar, Guj) | 25-05-2015

Parichay Shivir by Suresh Patel | Day 1(Session-2) | Uma Sanskar School (Visnagar,Guj) | 25-05-2015

Parichay Shivir by Suresh Patel | Day 2(Session-1) | Uma Sanskar School (Visnagar,Guj) | 26-05-2015

Parichay Shivir by Suresh Patel | Day 2(Session-2) | Uma Sanskar School (Visnagar,Guj) | 26-05-2015

Parichay Shivir by Suresh Patel | Day 2(Session-3) | Uma Sanskar School (Visnagar,Guj) | 26-05-2015

Parichay Shivir by Suresh Patel | Day 3(Session-1) | Uma Sanskar School (Visnagar,Guj) | 27-05-2015

Parichay Shivir by Suresh Patel | Day 3(Session-2) | Uma Sanskar School (Visnagar,Guj) | 27-05-2015

Parichay Shivir by Suresh Patel | Day 3(Session-3) | Uma Sanskar School (Visnagar,Guj) | 27-05-2015

Parichay Shivir by Suresh Patel | Day 3(Session-4) | Uma Sanskar School (Visnagar,Guj) | 27-05-2015

Parichay Shivir by Suresh Patel | Day 4(Session-1) | Uma Sanskar School (Visnagar,Guj) | 28-05-2015

Parichay Shivir by Suresh Patel | Day 4(Session-2) | Uma Sanskar School (Visnagar,Guj) | 28-05-2015

Parichay Shivir by Suresh Patel | Day 4(Session-3) | Uma Sanskar School (Visnagar,Guj) | 28-05-2015

Parichay Shivir by Suresh Patel | Day 5(Session-1) | Uma Sanskar School (Visnagar,Guj) | 29-05-2015

Parichay Shivir by Suresh Patel | Day 5(Session-2) | Uma Sanskar School (Visnagar,Guj) | 29-05-2015

Parichay Shivir by Suresh Patel | Day 5(Session-3) | Uma Sanskar School (Visnagar,Guj) | 29-05-2015