VyavharVadi SamajShashtra [part-2] — 5 Day Jivanvidhya Adhyayan –Madhyasth Darshan — By Surendra Pathak

D6 / E1 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan D6 / E2 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan D7 / E1 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan D7 / E2 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan D7 /

VyavharVadi SamajShashtra [part-1] — 5 Day Jivanvidhya Adhyayan –Madhyasth Darshan — By Surendra Pathak

D1 / E1 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan D1 / E2 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan D1 / E3 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan D1 / E4 — Vyavharvadi Samajshashtra–Madhyasth Darshan–Jivanvidhya–Adhyayan D1 /

2018, Videos

Manav Teerth

Glimpses from Manav Teerth | मानव तीर्थ से कुछ झलकें Vishesh Prastuti of Manav Teerth Students Jeevan Vidya Sammelan 2018 Ahmedabad: Day 3: Sarvabhaum Vyavashtha Shiksha: Manav Teerth Students Youth

Home
Members
Groups
Activities